Uznesenie z Riadnej konferencie ObFZ Topoľčany konanej dňa 4. júla 2018 v Topoľčanoch

06.07.2018, Marián Valko

Konferencia ObFZ:

Uznesenie z Riadnej konferencie Oblastného futbalového zväzu Topoľčany konanej dňa 4.7.2018 v Topoľčanoch.

Riadna konferencia Oblastného futbalového zväzu Topoľčany:

1. Schválila:

a) Program Riadnej konferencie ObFZ Topoľčany

b) Rokovací poriadok Riadnej konferencie ObFZ Topoľčany

c) Mandátovú komisiu v zložení: predseda – Roman Knápek, členovia - Vladimír Čerňan a Tomáš Aneštík

d) Návrhovú komisiu v zložení: predseda - Peter Mojžiš, členovia - Ivan Hula a Jozef Blaho

e) Overovateľov zápisnice z Riadnej konferencie ObFZ Topoľčany – Jozef Kovačík a Marián Kmeť

f ) Správu o hospodárení ObFZ Topoľčany k 31.5.2018

g) Správu predsedu Revíznej komisie ObFZ Topoľčany

h) Football Club Žochári za riadneho člena ObFZ Topoľčany

2. Vzala na vedomie:

a) Menovanie skrutátorov Riadnej konferencie ObFZ Topoľčany – Milan Krajčík, František Lukačovič ml.

b) Menovanie zapisovateľa Riadnej konferencie ObFZ Topoľčany – Marián Valko

c) Odovzdanie ocenenia bývalému rozhodcovi ObFZ Topoľčany Emilovi Sližkovi

d) Správu mandátovej komisie

e) Správu predsedu ObFZ Topoľčany o činnosti ObFZ za uplynulé obdobie

f ) Diskusné príspevky účastníkov Riadnej konferencie ObFZ Topoľčany

g) Správu návrhovej komisie na uznesenie z Riadnej konferencie ObFZ Topoľčany

3. Uložila:

a) Prerokovať a vyhodnotiť všetky diskusné príspevky a podľa ich dôležitosti prijať opatrenia

zodp.: Výkonný výbor                                                                            ObFZ termín: 31.8.2018

image
Autor: obfzto
Zdroj: obfzto
Prečítané: 207x