Úradná správa Ekonomický aparát ObFZ Topoľčany č. 3 zo dňa 11. apríla 2018

11.04.2018, Marián Valko

Ekonomický aparát ObFZ:

Úradná správa Ekonomický aparát ObFZ č. 2 zo dňa 28. marca 2018

Na základe Rozpisu ObFZ – A – 7g (smernica ObFZ Topoľčany pre bezhotovostný styk pri súťažných stretnutiach medzi delegovanými osobami a FK, FO), je každý FK, FO povinný poukázať na účet ObFZ Topoľčany v jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018 nasledovný zálohový vklad, ktorý sa uhrádza v dvoch splátkach a to do 15.03.2018 a 01.05.2018 na číslo účtu:

IBAN: SK84 0900 0000 0000 3852 5048 SlSP a.s. Topoľčany

spolu s uvedením variabilného symbolu, ktorý je pred názvom jednotlivých FK, FO.

Druhú splátku zálohového vkladu do 01.05.2018 majú uhradiť nasledujúce FK:

Výška zálohového vkladu a variabilný symbol:

03 Čeľadince - 150 €             

08 Chrabrany - 310 €

17 Ludanice - 380 €

28 Rajčany - 360 €

36 Veľké Dvorany - 350 €

Upozornenie: Zálohové vklady uhrádzajte prevodom z bežných účtov a nie poštovou poukážkou !!!

                                                                                 ( P. Michalík )

image
Autor: obfzto
Zdroj: obfzto
Prečítané: 68x